Đặc trưng Chuyển hướng gió dàn lạnh Air Wing

Không dùng chuyển hướng gió Air Wing

Khi dùng chuyển hướng gió dàn lạnh Air Wing

Đặc trưng Chuyển hướng gió dàn lạnh Air Wing

Phù hợp với các loại máy điều hòa khác nhau

Website cung cấp: Airwing